19971113_level_koszonetnyilvanitasmafchegyhatijozsef001.jpg

1997. November 8.