19971113_level_koszonetnyilvanitasmafchegyhatijozsef001.jpg

1997. november 8.